当前位置: 首页 / 论文/论文清单

论文

2023

1. Distinguishing artificial spin ice states using magnetoresistance effect for neuromorphic computing

Wenjie Hu, Zefeng Zhang, Yanghui Liao, Qiang Li, Yang Shi, Huanyu Zhang, Xumeng Zhang, Chang Niu, Yu Wu, Weichao Yu, Xiaodong Zhou, Hangwen Guo, Wenbin Wang, Jiang Xiao, Lifeng Yin*, Qi Liu* and Jian Shen*

Nature Communications 14,2562 (2023)

2. The influence of adatom diffusion on the formation of skyrmion lattice in sub-monolayer Fe on Ir(111)

Shuai Mingming, Yang Yulong, Huang Haiming, Song Rui, Zhu Yi, Liao Yanghui, Zhu Yinyan, Zhou Xiaodong*, Yin Lifeng*, Shen Jian*

Vacuum 212, 112071, (2023)

3. Creation of a nanoskyrmion lattice in the Fe/Ir(111) system using a voltage pulse

Yulong Yang, Mingming Shuai, Haiming Huang, Rui Song, Yi Zhu, Yanghui Liao, Yinyan Zhu, Xiaodong Zhou*, Lifeng Yin*, Jian Shen*

        Phys. Rev. Applied 19, 064088 (2023)

4. Uncovering the path to low-field colossal magnetoresistance: A microscopic view of field driven percolative insulator-to-metal transition in  manganites

Xiang Lifen, Shi Yang, Chao Wei, Zhang Huanyu, Li Qiang, Hu Wenjie, Wang Wenbin, Guo Hangwen, Zheng Changlin, Etheridge Joanne, Yin Lifeng, Zhu Yinyan*, Zhou Xiaodong*, Shen Jian*

        Applied Physics Letters 122, 204101 (2023)

5. Pressure-induced charge orders and their postulated coupling to magnetism in hexagonal multiferroic LuFe2O4 

Fengliang Liu, Yiqing Hao, Jinyang Ni, Yongsheng Zhao, Dongzhou Zhang, Gilberto Fabbris, Daniel Haskel, Shaobo Cheng, Xiaoshan Xu, Lifeng Yin, Hongjun Xiang, Jun Zhao, Xujie Lü, Wenbin Wang*, Jian Shen* and Wenge Yang*

NPJ Quantum Mater 8, 1(2023). 

6. Effective medium theory with hybrid impacts of phase symmetry and asymmetry for analyzing phase transition behavior

Xinchen Zhou, Weiyan Lin, Fubao Yang, Xiaodong Zhou, Jian Shen, Jiping Huang*

EPL,141,16001(2023)

7. Magnetoelectric coupling and decoupling in multiferroic hexagonal YbFeO3 thin films

Xin Li, Yu Yun, Arashdeep Singh Thind, Yuewei Yin, Qiang Li, Wenbin Wang, Alpha T. N’Diaye, Corbyn Mellinger, Xuanyuan Jiang, Rohan Mishra & Xiaoshan Xu*

Sci. Rep,13, 1755 (2023)


2022

1. Direct visualization of edge state in even-layer MnBi2Te4 at zero magnetic field 

Weiyan Lin, Yang Feng, Yongchao Wang, Zichen Lian, Hao Li, Yang Wu, Chang Liu, Yihua Wang, Jinsong Zhang, Yayu Wang, Chui-Zhen Chen, Xiaodong Zhou* and Jian Shen*

Nat. Commun. 13, 7714 (2022)

2. Magnetic domain structure and domain wall bound states of topological semimetal EuB6

Qiang Li, Haiyang Ma, Xin Zhang, Yanfeng Guo, Jianpeng Liu, Wenbo Wang*, Xiaodong Zhou* and Jian Shen*

Phys. Rev. B 106, 235108(2022)

3. Electronically phase separated nano-network in antiferromagnetic insulating LaMnO3/PrMnO3/CaMnO3 tricolor superlattice

Qiang Li, Tian Miao, Huimin Zhang, Weiyan Lin, Wenhao He, Yang Zhong, Lifen Xiang, Lina Deng, Biying Ye, Qian Shi, Yinyan Zhu, Hangwen Guo, Wenbin Wang, Changlin Zheng, Lifeng Yin, Xiaodong Zhou*, Hongjun Xiang*, and Jian Shen*

Nat. Commun. 13, 6593 (2022)

4. Enhanced Anomalous Hall Effect of Pt on an Antiferromagnetic Insulator with Fully Compensated Surface

Yu Bai, Zhe Wang, Na Lei, Wisal Muhammad, Lifeng Xiang, Qiang Li, Huilin Lai, Yinyan Zhu, Wenbing Wang, Hangwen Guo, Lifeng Yin*, Ruqian Wu* and Jian Shen*

CPL 39, 108501 (2022)

5. Helical Luttinger liquid on the edge of a 2-dimensional topological antiferromagnet

Yang Feng, Jinjiang Zhu, Weiyan Lin, Zichen Lian, Yongchao Wang, Hao Li, Hongxu Yao, Qiushi He, Yinping Pan, Yang Wu, Jinsong Zhang, Yayu Wang, Xiaodong Zhou*, Jian Shen*, and Y. H. Wang*

Nano Lett. 22, 7606 (2022)

6. Tuning 2D magnetism in Fe3+XGeTe2 films by element doping

Shanshan Liu, Zihan Li, Ke Yang, Enze Zhang, Awadhesh Narayan, Xiaoqian Zhang, Jiayi Zhu, Wenqing Liu, Zhiming Liao, Masaki Kudo, Takaaki Toriyama, Yunkun Yang, Qiang Li, Linfeng Ai, Ce Huang, Jiabao Sun, Xiaojiao Guo, Wenzhong Bao, Qingsong Deng, Yanhui Chen, Lifeng Yin, Jian Shen, Xiaodong Han, Syo Matsumura, Jin Zou, Yongbing Xu, Xiaodong Xu, Hua Wu*, and Faxian Xiu*

Natl. Sc. Rev. 9, nwab117 (2022)

7. Neuromorphic computing: Challenges from quantum materials to emergent connectivity

Ivan K. Schuller*, Alex Frano*, R. C. Dynes, Axel Hoffmann, Beatriz Noheda, Catherine Schuman, Abu Sebastian, and Jian Shen

Appl. Phys. Lett. 120, 140401 (2022)

8. Graphene moiré superlattices with giant quantum nonlinearity of chiral Bloch electrons

Pan He#*, Gavin Kok Wai Koon#, Hiroki Isobe#, Jun You Tan, Junxiong Hu, Antonio H. Castro Neto, Liang Fu* and Hyunsoo Yang*

Nat. Nanotechnol., 17, 378 (2022)

9. Influences of the dissipative topological edge state on quantized transport in MnBi2Te4

Weiyan Lin, Yang Feng, Yongchao Wang, Zichen Lian, Hao Li, Yang Wu, Chang Liu, Yihua Wang, Jinsong Zhang, Yayu Wang, Xiaodong Zhou*, and Jian Shen*

Phys. Rev. B 105, 165411 (2022)

10. Direct visualization of percolating metal-insulator transition in V2O3 using scanning microwave impedance microscopy

Weiyan Lin, Huanyu Zhang, Yoav Kalcheim, Xinchen Zhou, Fubao Yang, Yang Shi, Yang Feng, Yihua Wang, Jiping Huang, Ivan K. Schuller, Xiaodong Zhou*, and Jian Shen*

SCI CHINA PHYS MECH 65, 297411 (2022)

11. Self-Assembled LuFeO3/LuFe2O4 Heterostructure with Emergent Ferroic Orderings

Shiqing Deng, Changsong Xu, Shaobo Cheng, Wenbin Wang, Jing Zhu*, Yimei Zhu*, Jun Chen*

Adv. Funct. Mater., 32, 2206050 (2022)

12. Frustrated magnetic interactions in FeSe

Yiqing Gu, Qisi Wang, Hongliang Wo, Zheng He, Helen C. Walker, Jitae T. Park, Mechthild Enderle, Andrew D. Christianson, Wenbin Wang, and Jun Zhao*

Phys. Rev. B 106, L060504(2022)

13. Cryogen free Spin polarized scanning tunneling microscopy and magnetic exchange force microscopy with extremely low noise

Haiming Huang, Mingming Shuai, Yulong Yang, Rui Song, Yanghui Liao, Lifeng Yin*, and Jian Shen*

Rev. Sci. Instrum. 93, 073703 (2022)

2021

1. Pulsed laser deposition of large-sized superlattice films with high uniformity

Biying Ye, Tian Miao, Yi Zhu, Haiming Huang, Yulong Yang, Mingming Shuai, Zhifei Zhu, Hangwen Guo, Wenbin Wang, Yinyan Zhu*, Lifeng Yin*, and Jian Shen*

Rev. Sci. Instrum. 92, 113906 (2021)

2. Implementation of artificial neurons with tunable width via magnetic anisotropy

Chang Niu, Yuansheng Zhao, Wenjie Hu, Qian Shi, Tian Miao, Yang Yu, Lifeng Yin, Jiang Xiao*, Hangwen Guo*, and Jian Shen*

Appl. Phys. Lett. 119, 204101 (2021)

3. Quantum frequency doubling in the topological insulator Bi2Se3

Pan He#, Hiroki Isobe#, Dapeng Zhu, Chuang-Han Hsu, Liang Fu* and Hyunsoo Yang*

Nat. Commun., 12698 (2021)

4. Recent Advaces in Tunable Spin-Orbit Coupling Using Ferroelectricity

Mei Fang, Wenchao Zhang, Xiaoyu Wu, Wang Guo, Huayan Xia, Yutai Wang, Wenbin Wang*, Jian Shen*

APL Mater. 9, 060704 (2021)

5. Interplay between charge ordering and geometric ferroelectricity in LuFe2O4/LuFeO3 superlattices

Menglei Li, Shaobo Cheng, Wenbin Wang, Xing Li, Na Wang, Yimei Zhu*

Phys. Rev. Materials 3, 004400 (2021)

6. Atomic-scale insights into quantum order parameters in bismuth-doped iron garnet

Kun Xu , luo zhang , Andy Godfrey , Dongsheng Song , Wenlong Si , Yawen Zhao , Yi Liu , Yiheng Rao , Huaiwu Zhang , Heng-An Zhou , Wanjun Jiang , Wenbin Wang , Zhiying Cheng , Jing Zhu*

PNAS118,20 (2021)

 

7. Angular dependent magnetoresistance in organic spin valves

Huayan Xia, Sangjian Zhang, Hao Li, Tianli Li, Fang Liu, Wenchao Zhang, Wang Guo, Tian Miao, Wenjie Hu, Jian Shen, Yongli Gao, Junliang Yang, Mei Fang*

Results Phys. 22, 103963 (2021)

2020

1. Nonmonotonic crossover in electronic phase separated manganite superlattices driven by the superlattice period

Yinyan Zhu, Biying Ye, Qiang Li, Hao Liu, Tian Miao, Lijun Wu, Lei Li, Linfang Lin, Yi Zhu, Zhe Zhang, Qian Shi, Yulong Yang, Kai Du, Yu Bai, Yang Yu, Hangwen Guo, Wenbin Wang, Xiaoshan Xu, Xiaoshan Wu, Zhicheng Zhong, Shuai Dong, Yimei Zhu, Elbio Dagotto*, Lifeng Yin*, and Jian Shen*

Phys. Rev. B 102, 235107 (2020)

2. Nonreciprocal Superconducting NbSe2 Antenna

Enze Zhang, Xian Xu, Yi-Chao Zou, Linfeng Ai, Xiang Dong, Ce Huang, Peng Liang, Shanshan Liu, Yuda Zhang, Zehao Jia, Xianyue Peng, Minhao Zhao, Yunkun Yang, Zihan Li, Hangwen Guo, Sarah Haigh, Naoto Nagaosa, Jian Shen, and Faxian Xiu* Nat. Commun. 11, 5634 (2020). 

3. Tuning the interfacial spin-orbit coupling with ferroelectricity

Mei Fang, Yanmei Wang, Hui Wang, Yusheng Hou, Eric Vetter, Yunfang Kou, Wenting Yang, Lifeng Yin, Zhu Xiao, Zhou Li, Lu Jiang, Ho Nyung Lee, Shufeng Zhang, Ruqian Wu, Xiaoshan Xu*, Dali Sun*, Jian Shen*

Nat. Commun. 11, 2627 (2020)

4. Direct Experimental Evidence of Physical Origin of Electronic Phase Separation in Manganites

Tian Miao , Lina Deng, Wenting Yang, Jinyang Ni, Changlin Zheng, Joanne Etheridge, Shasha Wang, Hao Liu, Hanxuan Lin, Yang Yu, Qian Shi, Peng Cai, Yinyan Zhu, Tieying Yang, Xingmin Zhang, Xingyu Gao, Chuanying Xi, Mingliang Tian, Xiaoshan Wu, Hongjun Xiang, Elbio Dagotto*, Lifeng Yin*, and Jian Shen*

PNAS 117, 7090 (2020)

5. Spatial confinement tuning of quenched disorder effects and enhanced magnetoresistance in manganite nanowires

Yu Yang, Li Qiang, Shi Qian, Zhu Yinyan, Lin Hanxuan, Liu Hao, Chen Hongyan, Miao Tian, Bai Yu, Wang Yanmei, Yang Wenting, Wang Wenbin, Guo Hangwen*, LiFeng Yin*, and Shen Jian*

SCI CHINA PHYS MECH 63, 237811 (2020)

6. Field-tuned magnetic structure and phase diagram of the honeycomb magnet YbCl3

Yiqing Hao, Hongliang Wo, Yimeng Gu, Xiaowen Zhang, Yang Zhao, Guangyong Xu, J. W. Lynn, Wenbin Wang*, and Jun Zhao*

SCI CHINA PHYS MECH 64, 237411 (2020)

7. Visualization of tunnel magnetoresistance effect in single manganite nanowires

Yang Yu, Wenjie Hu, Qiang Li, Qian Shi, Yinyan Zhu, Hanxuan Lin, Tian Miao, Yu Bai, Yanmei Wang, Wenting Yang, Wenbin Wang, Hangwen Guo*, Lifeng Yin*, and Jian Shen*

Chin. Phys. B (rapid commun) 29, 018501 (2020)

8. Visualizing quantum phenomena at complex oxide interfaces: An atomic view from scanning transmission electron microscopy

Hangwen Guo*, Mohammad Saghayezhian, Zhen Wang, Yimei Zhu, Jiandi Zhang & E.W. Plummer*

Front. Phys. 15, 13401 (2020)

2019

1. Pressure-induced large enhancement of Néel temperature and electric polarization in hexagonal multiferroic Lu0.5Sc0.5FeO3

Fengliang Liu, Changsong Xu, Shoudong Shen, Nana Li, Hangwen Guo, Xujie Lü, Hongjun Xiang, L. Bellaiche, Jun Zhao, Lifeng Yin, Wenge Yang, Wenbin Wang*, and Jian Shen*

Phys. Rev. B 100, 214408 (2019)

2. Effect of oxygen interstitial ordering on multiple order parameters in rare earth ferrite

Yang Zhang, Wenbin Wang, Wandong Xing, Shaobo Cheng, Shiqing Deng, Manuel Angst, Chu-Ping Yu, Fanli Lan, Zhiying Cheng, David Mandrus, Brian Sales, Jian Shen, Xiaoyan Zhong, Nyan-Hwa Tai, Rong Yu, and Jing Zhu*

Phys. Rev. Lett.123, 247601 (2019)

3. High-temperature superconductivity in monolayer Bi2Sr2CaCu2O8+δ

Yijun Yu, Liguo Ma*, Peng Cai, Ruidan Zhong, Cun Ye, Jian Shen, G. D. Gu, Xian Hui Chen*, and Yuanbo Zhang*

Nat. 575, 156 (2019)

4. Achieving large and nonvolatile tunablemagnetoresistance in organic spin valves usingelectronic phase separated manganites

Wenting Yang, Qian Shi, Tian Miao, Qiang Li, Peng Cai, Hao Liu, Hanxuan Lin, Yu Bai, Yinyan Zhu, Yang Yu, Lina Deng, Wenbin Wang, Lifeng Yin, Dali Sun, X.-G. Zhang, and Jian Shen*

Nat. Commun. 10, 3877 (2019)

5. Optical control of magnetism in complex oxides: a new frontier

Hangwen Guo and Jian Shen*

SCI CHINA PHYS MECH 62, 117531 (2019)

6. Nonvolatile Multilevel States in Multiferroic Tunnel Junctions

Mei Fang*, Sangjian Zhang, Wenchao Zhang, Lu Jiang, Eric Vetter, Ho Nyung Lee, Xiaoshan Xu*, Dali Sun*, and Jian Shen*

Phys. Rev. Appl. 12, 044049 (2019)

7. Thickness-driven first-order phase transitions in manganite ultrathin films

Hongyan Chen, Yang Yu, Zhe Wang, Yu Bai, Hanxuan Lin, Xiaolong Li, Hao Liu, Tian Miao, Yunfang Kou, Yongsheng Zhang, Yan Li, Jin Tang, Zechao Wang, Peng Cai, Yinyan Zhu, Zhaohua Cheng, Xiaoyan Zhong, Wenbin Wang, Xingyu Gao, Lifeng Yin, Ruqian Wu*, and Jian Shen*

Phys. Rev. B 99, 214419 (2019)

8. Enhanced magnetocaloric effect in manganite nanodisks

Yanmei Wang, Jian Shao, Yang Yu, Qian Shi, Yinyan Zhu, Tian Miao, Hanxuan Lin, Lifen Xiang, Qiang Li, Peng Cai, Wenbin Wang, Lifeng Yin, and Jian Shen*

Phys. Rev. Mater. 3, 084411 (2019)

9. Charge-Lattice Coupling in Hole-Doped LuFe2O4+δ:The Origin of Second-Order Modulation

Shiqing Deng, Lijun Wu, Hao Cheng, Jin-Cheng Zheng, Shaobo Cheng, Jun Li, Wenbin Wang, Jian Shen, Jing Tao, Jing Zhu* and Yimei Zhu*

Phys. Rev. Lett. 122, 126401 (2019)

10. An Electric-field Controlled High-speed coexisting Multi-bit Memory and Boolean Logic Operations in Manganite Nanowire via Local Gating

Qian Shi, Fengxian Jiang, Yang Yu, Hanxuan Lin, Yunfang Kou, Tian Miao, Hao Liu, Wenting Yang, Wenbin Wang, Peng Cai, Xiaohong Xu, Hangwen Guo*, Lifeng Yin*, Jian Shen*

Adv. Electron.Mater. 5, 1900020(2019)

11. Observing a previously hidden structural-phase transition onset through heteroepitaxial cap response

Fanli Lan, Hongyan Chen, Hanxuan Lin, Yu Bai, Yang Yu, Tian Miao, Yinyan Zhu, TZ Ward, Zheng Gai, Wenbin Wang, Lifeng Yin*, EW Plummer*, Jian Shen*

PNAS 116, 4141-4146 (2019)

12. Atomic-Scale Characterization of Graphene p-n Junctions for Electron-Optical Applications

Zhou, X. D., Kerelsky, A., Elahi, M. M., Wang, D., Habib, K. M. M., Sajjad, R. N., Agnihotri, P., Lee, J. U., Ghosh, A. W., Ross, F. M.* & Pasupathy, A. N.*

ACS Nano 13, 2558-2566 (2019)

13. Pressure-induced Lifshitz transition in the type II Dirac semimetal PtTe2

Fengliang Liu, Jiaheng Li, Kenan Zhang, Shang Peng, Huaqing Huang, Mingzhe Yan, NaNa Li, Qian Zhang, Songhao Guo, Xujie Lu, Peng Cai, Lifeng Yin, Shuyun Zhou, Wenhui Duan*, Jian Shen*, Wenge Yang*

SCI CHINA PHYS MECH 62, 048211 (2019)

14. Interface-induced magnetic polar metal phase in complex oxides

Meng Meng, Zhen Wang, Aafreen Fathima, Saurabh Ghosh*, Mohammad Saghayezhian, Joel Taylor, Rongying Jin, Yimei Zhu, Sokrates T. Pantelides, Jiandi Zhang, E.W. Plummer* & Hangwen Guo*

Nat. Commun. 10, 5248 (2019)

2018

1. Quantum manipulation of electronic phase separation in complex oxides

Wen-Bin Wang, Yin-Yan Zhu, Li-Feng Yin, Jian Shen*

ACTA PHYS SIN-CH ED 67, 227502 (2018)

2. Observation of room-temperature magnetic skyrmions in Pt/Co/W structures with a large spin-orbit coupling

T. Lin, H. Liu, S. Poellath, Y. Zhang, B. Ji, N. Lei*, J. J. Yun, L. Xi, D. Z. Yang, T. Xing, Z. L. Wang, L. Sun, Y. Z. Wu, L. F. Yin, W. B. Wang, J. Shen, J. Zweck, C. H. Back, Y. G. Zhang, and W. S. Zhao

Phys. Rev. B 98, 174425 (2018)

3. Designing Magnetic Anisotropy through Strain Doping, Andreas Herklotz

Zheng Gai, Yogesh Sharma, Amanda Huon, Stefania F. Rus, Lu Sun, Jian Shen, Philip D. Rack, and Thomas Z. Ward*

Advanced Science 5, 1800356 (2018)

4. Unexpected Intermediate State Photoinduced in the Metal-Insulator Transition of Submicrometer Phase-Separated Manganites

Hanxuan Lin, Hao Liu, Lingfang Lin, Shuai Dong, Hongyan Chen, Yu Bai, Tian Miao, Yang Yu, Weichao Yu, Jing Tang, Yinyan Zhu, Yunfang Kou, Jiebin Niu, Zhaohua Cheng, Jiang Xiao, Wenbin Wang, Elbio Dagotto, Lifeng Yin*, and Jian Shen*

Phys. Rev. Lett. 120, 267202 (2018)

5. Nanostructural Origin of Semiconductivity and Large Magnetoresistance in Epitaxial NiCo2O4/Al2O3 Thin Films

C M Zhen*, Xiaozhe Zhang, Wengang Wei, Wenzhe Guo, Ankit Pant, Xiaoshan Xu*, Jian Shen, Li Ma and Denglu Hou

J. Phys. D: Applied Physics 51, 145308 (2018)

6. Critical fluctuations upon photoinduced phase transitionin manganite strips

Hanxuan Lin, Tian Miao, Qian Shi, Yang Yu, Hao Liu, Kai Zhang, Wenbin Wang, Lifeng Yin*, and Jian Shen*

SCI CHINA PHYS MECH 61(9), 097511(2018)

7. Tuning the Neel Temperature of Hexagonal Ferrites by Structural Distortion

Kishan Sinha, Haohan Wang, Xiao Wang, Liying Zhou, Yuewei Yin, Wenbin Wang, Xuemei Cheng, David J. Keavney, Huibo Cao, Yaohua Liu, Xifan Wu, and Xiaoshan Xu

Phys. Rev. Lett. 121, 237203 (2018) 

8. Band structure engineering of 2D materials using patterned dielectric superlattices

Forsythe, C., Zhou, X. D., Watanabe, K., Taniguchi, T., Pasupathy, A., Moon, P., Koshino, M., Kim, P. & Dean, C. R.*

Nat. Nanotechnol 13, 566-571 (2018)

9. Electrical transport across grain boundaries in graphene monolayers on SiC(000)

Zhou, X. D., Ji, S. H.*, Chockalingam, S. P., Hannon, J. B., Tromp, R. M., Heinz, T. F., Pasupathy, A. N.* & Ross, F. M.*

2D Mater. 5, 031004 (2018)

10. Large enhancement of magnetocaloric effect by chemical ordering in manganites

Yanmei Wang, Yinyan Zhu, Hao Liu, Hanxuan Lin, Tian Miao, Yang Yu, Furong Han, Wenbin Wang, Jirong Sun*, Lifeng Yin*, and Jian Shen*

J. Mater. Chem. C 6, 1224 (2018)

2017

1. Reversibility of magnetic field driven transition from electronic phase separation state to single-phase state in manganites: A microscopic view

Hao Liu, Lingfang Lin, Yang Yu, Hanxuan Lin, Yinyan Zhu, Tian Miao, Yu Bai, Qian Shi, Peng Cai, Yunfang Kou, Fanli Lan, Wenbin Wang, Xiaodong Zhou, Shuai Dong, Lifeng Yin and Jian Shen*

Phys. Rev. B 96, 195154 (2017)

2. Evidence for pressure-induced node-pair annihilation in Cd3As2

Cheng Zhang, Jianping Sun, Fengliang Liu, Awadhesh Narayan, Nana Li, Xiang Yuan, Yanwen Liu, Jianhong Dai, Youwen Long, Yoshiya Uwatoko, Jian Shen, Stefano Sanvito, Wenge Yang*, Jinguang Cheng, Faxian Xiu

Phys. Rev. B 96, 155205 (2017)

3. Observation of two superconducting domes under pressure in tetragonal FeS

Jun Zhang, Fengliang Liu, Tianping Ying, Nana Li, Yang Xu, Lanpo He, Xiaochen Hong, Yunjie Yu, Minxiang Wang, Jian Shen, Wenge Yang*, and Shiyan Li*

NPJ Quantum Mater. 2, 49 (2017)

4. A Strain-induced New Phase Diagram and Unusually High Curie Temperature in Manganites

Yunfang Kou, Tian Miao, Hui Wang, Lin Xie, Yanmei Wang, Hanxuan Lin, Shasha Wang, Hao Liu, Yu Bai, Yinyan Zhu, Jian Shao, Peng Cai, Wenbin Wang, Haifeng Du, Xiaoqing Pan, Ruqian Wu, Lifeng Yin and Jian Shen*

J. Mater. Chem. C 5, 7813 (2017)

5. Hall detection of anisotropic domain walls during magnetic phase transition

X. Z. Chen, H. Liu, L.F. Yin, H. Chen, C. Song* and F Pan

J. Phys. D: Appl. Phys. 50, 505004 (2017)

6. Unveiling the carrier transport mechanism in epitaxial graphene for forming wafer-scale, single-domain graphene

Bae, S. H., Zhou, X. D., Kim, S., Lee, Y. S., Cruz, S. S., Kim, Y., Hannon, J. B., Yang, Y., Sadana, D. K., Ross, F. M., Park, H. & Kim, J.*

Proc. Natl. Acad. Sci. U S A 114, 4082-4086 (2017)

7. Absence of a Band Gap at the Interface of a Metal and Highly Doped Monolayer MoS2

Kerelsky, A., Nipane, A., Edelberg, D., Wang, D., Zhou, X. D., Motmaendadgar, A., Gao, H., Xie, S. E., Kang, K., Park, J., Teherani, J. & Pasupathy, A.*

Nano Lett. 17, 5962-5968 (2017)

8. Intrinsic ferromagnetism and quantum transport transition in individual Fe-doped Bi2Se3 topological insulator nanowires

Wei Niu, Kai Du, Shuangbao Wang, Minhao Zhang, Ming Gao, Yongda Chen, Hao Liu, Wei Zhou, Fengqi Song, Peng Wang, Yongbing Xu, Xuefeng Wang*, Jian Shen* and Rong Zhang*

Nanoscale 9, 12372 (2017)

2016

1. Emerging single phase state in small manganite nanodisks

Jian Shao, Hao Liu, Kai Zhang, Yang Yu, Weichao Yu, Hanxuan Lin, Jiebin Niu, Kai Du, Yunfang Kou, Wengang Wei, Fanli Lan, Yinyan Zhu, Wenbin Wang, Jiang Xiao, Lifeng Yin*, E. W. Plummer*, Jian Shen*

PNAS 113, 9228 (2016)

2. Synthesis of Ordered Ultralong Manganite Nanowires via Electrospinning

Jun Zheng, Kai Du, Di Xiao, Zheng-Yang Zhou, Wen-Gang Wei, Jin-Jie Chen, Li-Feng Yin*, Jian Shen*

Chin. Phys. Lett. 33, 97501 (2016)

3. Chemical ordering suppresses large-scale electronic phase separation in doped manganites

Yinyan Zhu, Kai Du, Jiebin Niu, Lingfang Lin, Wengang Wei, Hao Liu, Hanxuan Lin, Kai Zhang, Tieying Yang, Yunfang Kou, Jian Shao, Xingyu Gao, Xiaoshan Xu, Xiaoshan Wu, Shuai Dong*, Lifeng Yin*, Jian Shen*

Nat. Commun. 7, 11260 (2016)

4. Phase separation in LuFeO3 films

Shi Cao*, Xiaozhe ZhangKishan Sinha, Wenbin WangJian WangPeter A DowbenXiaoshan Xu*

Appl. Phys. Lett. 102202903 (2016)

5. On the structural origin of the single-ion magnetic anisotropy in LuFeO3

Shi Cao, Xiaozhe ZhangTula R PaudelKishan SinhaXiao WangXuanyuan JiangWenbin WangBrutsche StuartJian WangPhilip J. RyanJong-Woo Kim, Xuemei Cheng, Evgeny Y Tsymbal, Peter A Dowben and Xiaoshan Xu*

J. Phys.-Condens Mat. 28, 156001 (2016)

6. Direct observation of current induced conductive path in colossal electroresistance manganite thin films

Wengang Wei, Yinyan Zhu, Yu Bai, Hao Liu, Kai Du, Kai Zhang,Yunfang Kou, Jian Shao, Wenbin Wang, Denglu Hou, Shuai Dong, Lifeng Yin*, Jian Shen*

Phys. Rev. B 93, 03511 (2016)

2015

1. Controllable magnetization and resistivity jumps of manganite thin films on BaTiO3 substrate

Wengang Wei, Jinjie Chen, Kai Zhang, Yunfang Kou, Kai Du, Yinyan Zhu, Wenbin Wang, Xiaolong Li, Xingmin Zhang, Xingyu Gao, Lei Zhang, Mingliang Tian, Denglu Hou, Lifeng Yin*, Jian Shen*

AIP Adv. 5, 117135 (2015)

2. Large tunability of physical properties of manganites thin films by epitaxial strain

Wei Wengang, Wang Hui, Zhang Kai, Liu Hao, Kou Yunfang, Chen Jinjie, Du Kai, Zhu Yinyan, Hou Denglu, Wu Ruqian, Yin Lifeng*, Shen Jian*

Chin. Phys. Lett. 32, 87504 (2015)

3. Manipulating Electronic Phase Separation in Strongly Correlated Oxides with an Ordered Array of Antidots

Kai Zhang, Kai Du,  X.-G. Zhang, Fanli Lan, Wengang Wei,  Yinyan Zhu, Yunfang Kou, Jian Shao, Jiebin Niu, Wenbin Wang, Lifeng Yin*, E.W. Plummer*, Jian Shen*

PNAS 112, 9558-9562 (2015)

4. Visualization of Ferromagnetic Metallic Edge State in Manganite Strips

Kai Du, Kai Zhang, Shuai Dong, Wengang Wei, Jian Shao, Jiebin Niu, Jinjie Chen, Yinyan Zhu, Hanxuan Lin, Xiaolu Yin, Sy-Hwang Liou, Lifeng Yin* and Jian Shen*

Nat. Commun. 6, 6179 (2015)

2014

1. Plasmonic excitations in ultrathin metal films on dielectric substrates

Xiaoguang Li, Ao Teng, M.M. Ozer, Jian Shen, Hanno H. Weitering, and Zhenyu Zhang

New J. Phys. 16, 65014 (2014).

2. Structural and electronic origin of the magnetic structures in hexagonal LuFeO3

Hongwei Wang, Igor V. Solovyev, Wenbin Wang, Xiao Wang, Philip J. Ryan, David J. Keavney, Jong-Woo Kim, Thomas Z. Ward, Leyi Zhu, Jian Shen, X. M. Cheng, Lixin He, Xiaoshan Xu* and Xifan Wu*

Phys, Rev. B 90, 014436 (2014)

3. Active control of magnetoresistance of organic spin valves using ferroelectricity

Dali Sun, Mei Fang, Xiaoshan Xu*, Lu Jiang, Hangwen Guo, Yanmei Wang, Wenting Yang, Lifeng Yin, Paul C. Snijders, T. Z. Ward, Zheng Gai, X.-G. Zhang, Ho Nyung Lee, and Jian Shen*

Nat. Commun. 4, 4396 (2014)

4. Chemically-induced Jahn-Teller ordering on manganite surfaces

Zheng Gai*, Wenzhi Lin, J. D. Burton, K. Fuchigami, P. C. Snijders, T. Z. Ward, Evgeny Y. Tsymbal, J. Shen, Stephen Jesse, Sergei V. Kalinin, and Arthur P. Baddor

Nature Commun. 5, 4528 (2014)

5. Unusual giant anisotropic magnetoresistance in manganite strips

Jinjie Chen, Wengang Wei, Kai Zhang, Kai Du, Yinyan Zhu, Hao Liu, Lifeng Yin*, and Jian Shen*

Appl. Phys. Lett. 104, 242405 (2014)

2013

1. Synthesis of L10 Ferromagnetic CoPt Nanopowders Using a Single-Source Molecular Precursor and Water-Soluble Support

Matthew S. Wellons, Zheng Gai, Jian Shen, James Bentley, James E. Wittig, and Charles M. Lukehart*

J. Mater. Chem. C 1, 5976 (2013)

2. In-situ observations and tuning of physical and chemical phenomena on the surfaces of strongly correlated oxides

Zheng Gai*, S.V. Kalinin, An-Ping Li, Jian Shen and A. P. Baddorf

Adv. Funct. Mater. 23, 2477 (2013)

3. Persistent metal-insulator transition at the surface of an oxygen-deficient, epitaxial manganite film

Paul C. Snijders, Min Gao, Hangwen Guo, Guixin Cao, Wolter Siemons, Hongjun Gao, Thomas Z. Ward, Jian Shen, and Zheng Gai*

Nanoscale 5, 9659 (2013)

4. Uniform wurtzite MnSe nanocrystals with surface dependent magnetic behavior

J.Zhang, F. Zhang, X.B. Zhao, X.R. Wang, L.F. Yin, C.Y. Liang, M. Wang, Y. Li, J.W. Liu, Q.S. Wu, and R.C. Che*

Nano Research 6, 275 (2013)

5. Electrophoretic-like gating used to control metal-insulator transitions in electronically phase separated manganite wires

W. Guo, J.H. Noh, S. Dong, P.D. Rack, Z. Gai, X. Xu, E. Dagotto, J. Shen*, T.Z. Ward*

Nano Lett. 13, 3749 (2013)

6. Growth diagram of La0.7Sr0.3MnO3 thin films using pulsed laser deposition

Hangwen Guo, Dali Sun, Wenbin Wang, Zheng Gai, Ivan Kravchenko, Jian Shao, Lu Jiang, Thomas Z. Ward, Paul C. Snijders, Lifeng Yin, Zhenyu Zhang, Jian Shen*, and Xiaoshan Xu*

J. Appl. Phys. 113, 234301 (2013).

7. Room temperature multiferroic hexagonal LuFeO3

Wenbin Wang, Zheng Gai, Miaofang Chi, Nina Balke, Ho Nyung Lee, Leyi Zhu, Xuemei Cheng, David J. Keavney, Jiyu Yi, Thomas Z. Ward, Jun Zhao, Paul C. Snijders, Hans M. Christen, Jian Shen*, and Xiaoshan Xu*

Phys. Rev. Lett. 110, 237601 (2013)

8. Emergent Phenomena in Manganites under Spatial Confinement

J. Shen*, T.Z Ward, and L.F. Yin

Chin. Phys. B 22, 17501 (2013) (invited review)

2012

1. Crystal field splitting and optical bandgap of hexagonal LuFeO3 films

Wenbin Wang, Hongwei Wang, Xiaoying Xu, Leyi Zhu, Lixin He, Elizabeth Wills, Xuemei Cheng, David J. Keavney, Jian Shen, Xifan Wu*, and Xiaoshan Xu*

Appl. Phys. Lett. 101, 241907 (2012)

2. Growth Diagram and Superparamagnetism of LuFe2O4 Thin Films

Wenbin Wang, Zheng Gai, Miaofang Chi, Jason D. Fowlkes, Jieyu Yi, Leyi Zhu, Xuemei Cheng, David Keavney, Paul C. Snijders, Thomas Z. Ward, Jian Shen*, and Xiaoshan Xu*

Phys. Rev. B 85, 155411 (2012)

2011

1. Tuning the metal-insulator transition in manganite films through surface exchange coupling with magnetic nanodots

T. Z. Ward*, Z. Gai, X.Y. Xu, H.W.Guo, L.F. Yin, J. Shen*

Phys. Rev. Lett. 106, 157207 (2011)

2. High Tunability of the Surface-Enhanced Raman Scattering Response with a Metal-Multiferroic Composite

Xiaoying Xu, Katyayani Seal, Xiaoshan Xu, Ilia Ivanov, Chun-Hway Hsueh, Nahla Abu Hatab, Lifeng Yin, XiangQuan Zhang, Zhaohua Cheng, Baohua Gu, Zhenyu Zhang, and Jian Shen*

Nano Lett. 11, 1265 (2011)

3. Dynamics of a first order electronic phase transition in manganites

T. Z. Ward, Z. Gai, H.W.Guo, L.F. Yin, J. Shen*

Phys. Rev. B 83, 125125 (2011)

2010

1. Improvement of the uniformity and dipole ferromagnetism in Co nanodots assemblies on Pb/Si(111) via step tuned dimensionality variation

Y. P. Fang, W. He, H.F. Du, H.L. Liu, Q. Wu, X.Q. Zhang, H.T. Yang, Z.H. Cheng*, and J. Shen

Nanotechnology 21, 465703 (2010)

2. Tailoring interacting magnetic nanodots via dimensionality variation of mediating electrons

Lifeng Yin and Jian Shen*

Front. Phys. China 5, 393 (2010)

3. Giant Magnetoresistance in Organic Spin Valves

Dali Sun, Lifeng Yin, Chengjun Sun, Hangwen Guo, Zheng Gai, X.-G. Zhang, T. Z. Ward, Zhaohua Cheng, and Jian Shen*

Phys. Rev. Lett. 104, 236602 (2010)

4. Tuning the Ferromagnetic Coupling of Fe Nanodots on Cu(111) via Dimensionality Variation of the Mediating Electrons

Lifeng Yin, Di Xiao, Zheng Gai, Thomas Z. Ward, Noppi Widjaja, G. Malcolm Stocks, Zhao-hua Cheng, E. Ward Plummer, Zhenyu Zhang, and Jian Shen*

Phys. Rev. Lett. 104, 167202 (2010)

5. Coverage dependence of magnetic domain structure and magnetic anisotropy in supported Fe nanoparticles on Al2O3/NiAl(100)

Wen-Chin Lin*,C. B. Wu, P. J. Hsu, H. Y. Yen, Zheng Gai, Lan Gao, Jian Shen, and Minn-Tsong Lin

J. App. Phys. 108, 034312 (2010)

6. Electric dipolar interaction assisted growth of single crystalline organic thin films

Cai Jin-Ming, Zhang Yu-Yang, Hu Hao, Bao Li-Hong, Pan Li-Da, Tang Wei, Li Guo, Du Shi-Xuan, Shen Jian, and Gao Hong-Jun*

Chin. Phys. B 19, 067101 (2010)

<2010

1. Elastically-Driven Anisotropic Percolation in Electronic Phase-Separated Manganites

T. Z. Ward, J.D. Budai, Z. Gai, J.Z. Tischler, Lifeng Yin, J. Shen*

Nat. Phys. 5, 885 (2009)

2. Nanoscale magnetic configurations of supported Fe nanoparticle assemblies studied by scanning electron microscopy with spin polarization

Wen-Chin Lin*, Zheng Gai, Lan Gao, Jian Shen, Bin-Rui Xu, and Hong-Yu Yen, Minn-Tsong Lin

Phys. Rev. B 80, 24407 (2009)

3. Emerging Transport Behavior in Manganites Wires

T. Z. Ward and J. Shen

2008 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLID-STATE AND INTEGRATED-CIRCUIT TECHNOLOGY, Vol. 1-4, 556 (2008)

4. Tunable Metallicity at La5/8Ca3/8MnO3 Surface by Oxygen Overlayer

J. Fuchigami, Z. Gai, T. Z. Ward, L. F. Yin, P.C. Snijders, E. W. Plummer, and J. Shen*

Phys. Rev. Lett. 102, 66104 (2009)

5. Time Resolved Electronic Phase Transitions in Manganites

T. Z. Ward, X.G. Zhang, L.F. Yin, X.Q. Zhang, Ming Liu, P.C. Snijders, S. Jesse, E.W. Plummer, Z.H. Cheng, E. Dagotto, J. Shen*

Phys. Rev. Lett. 102, 087201 (2009)

6. Uniaxial magnetic anisotropy of quasi-one-dimensional Fe chains on Pb/Si

Da-Li Sun, De-Yong Wang, Hai-Feng Du, Wei Ning, Jian-hua Gao, Ya-Peng Fang, Xiang-Qun Zhang, Young Sun, Zhao-Hua Cheng*, and J. Shen

Appl. Phys. Lett. 94, 012504 (2009)

7. Reemergent Metal-Insulator Transitions in Manganites Exposed with Spatial Confinement

T. Z. Ward, S.H. Liang, K. Fuchigami, L.F. Yin, E. Dagotto, E.W. Plummer, and J. Shen*Phys. Rev. Lett. 100, 247204 (2008)

8. Application of NaYF4: Yb, Er up-conversion nanocrystals for solution-processed near infrared photodetectors

Cheng-Jun Sun, Zhihua Xu, Bin Hu, G. S. Yi, G. M. Chow, Jian Shen*

Appl. Phys. Lett. 91, 191113 (2007)

9. Enhancement of quantum efficiency of organic light emitting devices by doping magnetic nanoparticles

Cheng-Jun Sun, Yue Wu, Zhihua Xu, and Bin Hu, Jianmin Bai and Jian-Ping Wang, and Jian Shen*

App. Phys. Lett. 90, 232110 (2007)

10. Enhanced Photoresponse in ZnO Nanowires Decorated with CdTe Quantum Dot

Roberto S. Aga Jr.*, Akira Ueda, Zhengda Pan, W.E. Collins, Richard Mu, and Jian Shen

Appl. Phys. Lett. 91, 232108 (2007) 

11. Spin Injection from Ferromagnetic Cobalt Nanoclusters into Organic Semiconducting Polymers

Y. Wu, A. P. Li, J. Howe, J. Shen, and B. Hu*

Phys. Rev. B 75, 075413 (2007)

12. Dopant segregation and giant magnetoresistance in manganese-doped germanium

A. P. Li, C. Zeng, K. van Benthem, M.F. Chisholm, J. Shen, S.V.S. Nageswara Rao, S.K. Dixit, L.C. Feldman, A.G. Petukhov, M. Foygel, and H.H. Weitering

Phys. Rev. B. Rapid Communication 75, 201201(R) (2007) 

13. Magnetization reversal in europium sulfide nanocrystals

J. L. Redigolo, D.S. Koktysh, S.J. Rosenthal, J.H. Dickerson*, Z. Gai, L. Gao, and J. Shen

Appl. Phys. Lett. 89, 222501 (2006)

14. Direct Synthesis and Size Selection of Ferromagnetic FePt Nanoparticles

Matthew S. Wellons, William H. Morris, III, Zheng Gai, Jian Shen, James Bentley, James E. Wittig, and Charles M. Lukehart*

Chem. Mater. 19, 2483 (2007)

15. Giant Discrete Steps in Metal-Insulator Transition in Perovskite Manganite Wires

Hong-Ying Zhai, J.X. Ma, D.T. Gillaspie, X.G. Zhang, E.W. Plummer, and J. Shen*

Phys. Rev. Lett. 97, 167201 (2006)

16. Formation of FePt Nanoparticles Having Exceptionally High Coercivity

Ryan D. Rutledge, William H. Morris, III, Matthew S. Wellons, Zheng Gai, Jian Shen, J. Bentley, James E. Wittig, and Charles M. Lukehart

J. Am. Chem. SocX4. 128, 14210 (2006)

17. Influence of different substrates on phase separation in LPCMO thin films

Dane Gillaspie*, J. X. Ma, Hong-Ying Zhai, T. Z. Ward, Hans M. Christen, E. W. Plummer, and J. Shen

J. Appl. Phys. 99, 08S901 (2006)

18. “Live” Surface Ferromagnetism and Ferromagnetic to Spin-glass Phase Transition in Fe Nanodots/Cu Multilayers on Cu(111)

J. A. Torija, A.P. Li, X. C. Guan, E.W. Plummer, and J. Shen*

Phys. Rev. Lett. 95, 257203 (2005)

19. Ferromagnetic Nanocrystals of Antiferromagnetic FeGe

A. Zeng, P.R.C. Kent, M.A. Torija, M. Eisenbach, M.A. Torija, G.M. Stocks, J. Shen, and H.H. Weitering

Phys. Rev. Lett. 96, 127201 (2006)

20. Visualization of localized Holes in Manganite Thin Films with Atomic Resolution

J. X. Ma, D.T. Gillaspie, E.W. Plummer, and J. Shen*

Phys. Rev. Lett. 95, 237210 (2005)

21. Magnetism in MnxGe1-x semiconductors mediated by impurity band carriers

A. P. Li, J. F. Wendelken, J. Shen, L. C. Feldman, J. R. Thompson and H. H. Weitering

Phys. Rev. B 72, 195205 (2005)

22. Frozen Low Spin Interface in Ultrathin Films of Fe on Cu(111)

M. A. Torija, Z. Gai, N. Myoung, E.W. Plummer, and J. Shen*

Phys. Rev. Lett. 95, 27201 (2005)

23. Morphologically Templated Growth of Aligned Spinel CoFe2O4 Nanowires

Zongtao Zhang, Adam J. Rondinone, JianXing Ma, Jian Shen, and Sheng Dai

Adv. Mater. 17, 1415 (2005)

24. Effects of Ferromagnetic Nanowires on Singlet and Triplet Exciton Fractions in Fluorescent and Phosphorescent Organic Semiconductors

A. Hu*, Y. Wu, Z. Zhang, S. Dai, and J. Shen

Appl. Phys. Lett. 88, 022114 (2006)

25. Ferromagnetism and Polaron Percolation in MnxGe1-x Dilute Magnetic Semiconductor

A. P. Li*, J. Shen*, J. R. Thompson, and H. H. Weitering*

Appl. Phys. Lett. 86, 152507 (2005)

26. Self-Assembled FePt Nanodot Arrays with Mono-dispersion and –orientation

Zheng Gai, J.Y. Howe, Jiangdong Guo, D.A. Blom, E.W. Plummer, and J. Shen*

Appl. Phys. Lett. 86, 023107 (2005)

27. Ferromagnetic Stability in Fe Nanodot Assemblies on Cu(111) Induced by Indirect Coupling through the Substrate

J. P. Pierce, M. A. Torija, Z. Gai, Junren Shi, T. C. Schulthess, G. A. Farnan, J. F. Wendelken, E. W. Plummer, and J. Shen

Phys. Rev. Lett. 92, 237201 (2004)

28. Growth and Magnetism of Metallic Thin films and Multilayers by Pulse Laser Deposition

J. Shen, Z. Gai and J. Kirschner

Surf. Sci. Report 52, 163 (2004) (invited review article)

29. High-Yield Solvothermal Formation of Magnetic CoPt Alloy Nanowires

Zongtao Zhang, Douglas A. Blom, Zheng Gai, James R. Thompson, J. Shen, and Sheng Dai

J. Am. Chem. Soc. 125, 7528 (2003)

30. Electronic Stability of Magnetic Fe/Co Superlattices with Monatomic Alternation

G. A. Farnan, C. L. Fu, Z. Gai, M. Krcmar, A. P. Baddorf, Zhenyu Zhang, and J. Shen

Phys. Rev. Lett. 91, 226106 (2003)

31. The effect of spatial confinement on magnetism: films, stripes, and dots of Fe on Cu(111)

J. Shen, J. P. Pierce, E. W. Plummer, and J. Kirschner

J. Phys: Condensed Matter 15, R1-R30 (2003) (invited review article, picked by the journal in the Top Papers 2003 Showcase)

32. Ferromagnetism in cobalt-iron alloy nanowire arrays on W(110)

J. P. Pierce, E. W. Plummer, and J. Shen*

Appl. Phys. Lett. 81, 1890 (2002)

33. Self-assembly of nanometer-scale magnetic dots with narrow size distributions on an insulating substrate

Zheng Gai, Biao Wu, J. P. Pierce, G. A. Farnan, D. J. Shu, M. Wang, Zhenyu Zhang, and J. Shen*

Phys. Rev. Lett. 89, 235502 (2002)

34. Synthesis of ordered metallic nanowires inside ordered mesoporous materials through electroless deposition

Z. Zhang, S. Dai, D. A. Blom, and J. Shen

Chemistry of Materials 14, 965 (2002)

35. Growth of low-dimensional magnetic nanostructures on an insulator

Z. Gai, G. A. Farnan, J. P. Pierce, and J. Shen*

Appl. Phys. Lett. 81, 742 (2002)

36. Tailoring magnetism in artificially structured materials: the new frontier

J. Shen and J. Kirschner

Surf. Sci. 500 (invited review article), 300 (2002)

37. Spin reorientation of ultrathin Fe/Cu(100) films driven by the redistribution of Co adatoms

J. P. Pierce, J. Shen*, R. Wu

Phys. Rev. B 65, 132408 (2002)

38. Model of Fe nanostripes on Cu(111)

G. Brown, H. K. Lee, T. C. Schulthess, B. Ujfalussy, G. M. Stocks, W. H. Butler, D. P. Landau, J. P. Pierce, J. Shen, and J. Kirschner

J. Appl. Phys. 91, 7056 (2002)

39. Monte Carlo Simulations of Interacting Magnetic Nano-particles

H. K. Lee, T. C. Schulthess, D. P. Landau, G. Brown, J. P. Pierce, and J. Shen

J. Appl. Phys. 91, 6926 (2002)

40. Mapping the Spin Phase Diagram of Metastable Fe/Cu(100) using Co atoms

J. P. Pierce, M. A. Torija, J. Shen*, and E. W. Plummer

Phys. Rev. B 64, 224409 (2001)

41. Magnetic capping layer induced spin reorientation: Co on Fe/Cu(100)

M. A. Torija, J. P. Pierce, J. Shen*

Phys. Rev. B 63, 092424 (2001)

42. Growth, Structure and Magnetic Properties of Co Ultrathin Films on Cu(111) by Pulsed Laser Deposition

M. Zheng, J. Shen*, J. Barthel, P. Ohresser, Ch. V. Mohan and J. Kirschner

J. Phys. Condens. Matter 12, 783 (2000)

43. Determination of critical thickness of spin reorientation in metastable magnetic ultrathin films

J. Shen, A. K. Swan, and J. F. Wendelken

Appl. Phys. Lett. 75, 2987 (1999)

44. Morphology and magnetism of ultrathin Fe films on Pd(100)

X. F. Jin, J. Barthel, J. Shen, S. S. Manoharan, and J. Kirschner

Phys. Rev. B 60, 11809 (1999)

45. Suppression of the fcc-hcp Stacking fault in Co/Cu(111) Ultrathin Films by Pulsed Laser Deposition

M. Zheng, J. Shen*, Ch. V. Mohan, P. Ohresser, J. Barthel and J. Kirschner

Appl. Phys. Lett. 74, 425 (1999)

46. Influence of Growth Temperature on the Spin Reorientation of Ni/Cu(100) Ultrathin Films

M. Zheng, J. Shen*, P. Ohresser, Ch. V. Mohan, M. Klaua, J. Barthel, and J. Kirschner

J. Appl. Phys. 85, 5060 (1999)

47. Growth, structure and magnetism of fcc Fe ultrathin films on Cu(111) by pulsed laser deposition

P. Ohresser, J. Shen*, J. Barthel, M. Zheng, Ch. V. Mohan, M. Klaua and J. Kirschner

Phys. Rev. B 59, 3696 (1999)

48. On the structure and magnetism of pulsed Laser deposited ultrathin films of Fe on Cu(100)

H. Jenniches, J. Shen*, Ch. V. Mohan, S. Sundar Manoharan, J. Barthel, P. Ohresser, M. Klaua, and J. Kirschner

Phys. Rev. B 59, 1196 (1999)

49. Magnetic moment of fcc Fe(111) ultrathin films by ultra-fast deposition on Cu(111)

J. Shen, P. Ohresser, Ch. V. Mohan, M. Klaua, J. Barthel, and J. Kirschner

Phys. Rev. Lett. 80, 1980 (1998)

50. Changes of Morphology, Structure and Magnetism of Fe on Stepped Cu(111)

M. Klaua, J. Shen, P. Ohresser, H. Jenniches, J. Barthel, Ch. V. Mohan, and J. Kirschner

IEEE Trans. Magn. 34 (4 part 1), 1216 (1998)

51. Artificial ordered FeCu alloy supperlattices on Cu(001): I. Study of structural and magnetic properties

S. Sundar Manoharan, M. Klaua, J. Shen, J. Barthel, Ch.V. Mohan, and J. Kirschner

Phys. Rev. B 58, 8549 (1998)

52. In-plane anisotropy and reversed spin-reorientation of fcc Fe ultrathin films on Cu(100) by pulsed-laser deposition

J. Shen, H. Jenniches, Ch. V. Mohan, J. Barthel, M. Klaua, P. Ohresser, and J. Kirschner

Europhys. Lett. 43, 349 (1998)

53. Structural phase transformation under reversed strain: a comparative study of iron ultrathin film growth on nickel and copper (100)

J. Shen, C. Schmidthals, J. Woltersdorf and J. Kirschner

Surf. Sci. 407, 90 (1998)

54. Evolution of the magnetization depth profile of Fe/Cu(100) films upon thermal annealing

J. Shen, Ch. V. Mohan, P. Ohresser, M. Klaua, and J. Kirschner

Phys. Rev. B 57, 13674 (1998)

55. Growth, morphology, and crystalline structure of ultrathin Fe films on Cu3Au(100)

M.-T. Lin, J. Shen, W. Kuch, H. Jenniches, M. Klaua, C. M. Schneider, and J. Kirschner

Surf. Sci. 410, 290 (1998)

56. Structural and magnetic phase transitions of Fe on stepped Cu(111)

J. Shen, M. Klaua, P. Ohresser, H. Jenniches, J. Barthel, Ch. V. Mohan, and J. Kirschner

Phys. Rev. B 56, 11134 (1997)

57. Magnetism in one dimension: Fe on Cu(111)

J. Shen, R. Skomski, M. Klaua, H. Jenniches, S. S. Manoharan, and J. Kirschner

Phys. Rev. B 56, 2340 (1997)

58. STM study of Pd growth on TiO2(100) - (1 ´ 3)

P. W. Murray, J. Shen, N. G. Condon, S. J. Pang, and G. Thornton

Surf. Sci. 380, L455 (1997)

59. Superparamagnetic Ultrathin Films

R. Skomski, D. Sander, J. Shen, and J. Kirschner

J. Appl. Phys. 81, 4710 (1997)

60. Magnetism and Morphology of Fe/Cu(111) Films Below Two-dimensional Percolation

J. Shen, R. Skomski, M. Klaua, H. Jenniches, S. S. Manoharan, and J. Kirschner

J. Appl. Phys. 81, 3901 (1997)

61. On the Fabrication of Stacked Monolayers of Fe/Cu on Cu(100) by Pulsed Laser Deposition

S. S. Manoharan, J. Shen, M. Klaua, H. Jenniches, and J. Kirschner

J. Appl. Phys. 81, 3768 (1997)

62. Structural Transformation and Spin Reorientation Transition in Epitaxial Fe/Cu3Au(100) Ultrathin Films

M.-T. Lin, J. Shen, J. Giergiel, W. Kuch, H. Jenniches, M. Klaua, C. M. Schneider, and J. Kirschner

Phys. Rev. B 55, 5886 (1997)

63. Growth of Stabilized g-Fe Films and Their Magnetic Properties

A. Kirilyuk, J. Giergiel, J. Shen, M. Straub, and J. Kirschner

Phys. Rev. B 54, 1050 (1996)

64. On the Barkhausen Volume in ultrathin magnetic films with perpendicular anisotropy

A. Kirilyuk, J. Giergiel, J. Shen, and J. Kirschner

J. Magn. Magn. Mater. 159, L27 (1996)

65. Unusual Surfactant Effect and the Stability of Pseudomorphic g-Fe Films

A. Kirilyuk, J. Giergiel, J. Shen, and J. Kirschner

Phys. Rev. B 52, R11672 (1995)

66. Annealing Effect on Morphology and Magnetism of Ultrathin Films of Fe and Ni on Cu(100)

J. Shen, M.-T. Lin, J. Giergiel, C. Schmidthals, M. Zharnikov, C.M. Schneider, and J. Kirschner

J. Magn. Magn. Mater. 156, 104 (1996)

67. Comparison of Magnetism and Morphology of Ultrathin Fe films on Cu(100) and Cu3Au(100)

M.-T. Lin, J. Shen, J. Giergiel, W. Kuch, H. Jenniches, M. Klaua, C.M. Schneider, and J. Kirschner

Thin Solid Films 275, 99 (1996)

68. Growth and Morphology of Ultrathin Fe films on Cu(001)

J. Giergiel, J. Shen, J. Woltersdorf, A. Kirilyuk, and J. Kirschner

Phys. Rev. B 52, 8528 (1995)

69. Growth and Morphology of Ni/Cu(100) Ultrathin Films: An in-situ Study Using Scanning Tunneling Microscopy

J. Shen, J. Giergiel, and J. Kirschner

Phys. Rev. B 52, 8454 (1995)

70. Surface Alloying and Pinhole Formation in Ultra-thin Fe/Cu(100) Films

J. Shen, J. Giergiel, A.K. Schmidt, and J. Kirschner

Surf. Sci. 328 (1995) 32

71. Stages of Structural Transformation in Iron Thin Film Growth on Copper (100)

J. Giergiel, J. Kirschner, J. Landgraf, J. Shen, and J. Woltersdorf

Surf. Sci. 310 (1994) 1

72. Study of Ultra-fine Particles - Organic Polymer Thin Films

Z.Q. Xue, W.M. Liu, Y.W. Liu, H.J. Gao, X.Y. Zhao, Q.D. Wu, S.J. Pang, C. Zhu, Z. Ma, J. Shen

Thin Solid Films 228, 304 (1993)

73. Diamond Tips and Nanometer-scale Mechanical polishing

Zhipeng Chang, Zili Ma, Jian Shen, Xing Chu, Changxin Zhu, Jing Wang, Shijin Pang, and Zengquan Xue

Appl. Surf. Sci. 70/71, 407 (1993)

74. Behavior of Small Metal Clusters on Solid Crystal Surfaces

Zili Ma, Changxin Zhu, Jian Shen, and Shijin Pang

Ultramicroscopy 42-44, 1350 (1992)

75. Morphology of Monolayer LB Films by Scanning Tunneling Microscopy

Changxin Zhu, Jian Shen, Zili Ma, Shijin Pang, Aojin Wang, and Kunsheng Hu

Vacuum (UK) 43, 1111 (1992)

76. Small Pt Clusters Supported on Graphite Surface by Scanning Tunneling Microscopy

Zili Ma, Changxin Zhu, Jian Shen, Zengquan Xue, and Shijin Pang

Vacuum (UK) 43, 1115 (1992)

77. Mechanism Study of Nanometer-size Surface Modification on Graphite and Molybdenum Disulphide by Voltage Pulse

Jian Shen, Changxin Zhu, Zili Ma, Zengquan Xue, and Shijin Pang

Vacuum (UK) 43, 1161 (1992)

78. Observations of Small Metal Clusters on Graphite Surface with Scanning Tunneling Microscopy

Jian Shen, Changxin Zhu, Zili Ma, Shijin Pang, and Zengquan Xue

Appl. Surf. Sci. 60/61, 648 (1992)

Back to Top