当前位置: 首页 / 论文/论文清单/2016

2016

1. Emerging single phase state in small manganite nanodisks

Jian Shao, Hao Liu, Kai Zhang, Yang Yu, Weichao Yu, Hanxuan Lin, Jiebin Niu, Kai Du, Yunfang Kou, Wengang Wei, Fanli Lan, Yinyan Zhu, Wenbin Wang, Jiang Xiao, Lifeng Yin*, E. W. Plummer*, Jian Shen*

PNAS 113, 9228 (2016)

2. Synthesis of Ordered Ultralong Manganite Nanowires via Electrospinning

Jun Zheng, Kai Du, Di Xiao, Zheng-Yang Zhou, Wen-Gang Wei, Jin-Jie Chen, Li-Feng Yin*, Jian Shen*

Chin. Phys. Lett. 33, 97501 (2016)

3. Chemical ordering suppresses large-scale electronic phase separation in doped manganites

Yinyan Zhu, Kai Du, Jiebin Niu, Lingfang Lin, Wengang Wei, Hao Liu, Hanxuan Lin, Kai Zhang, Tieying Yang, Yunfang Kou, Jian Shao, Xingyu Gao, Xiaoshan Xu, Xiaoshan Wu, Shuai Dong*, Lifeng Yin*, Jian Shen*

Nat. Commun. 7, 11260 (2016)

4. Phase separation in LuFeO3 films

Shi Cao*, Xiaozhe ZhangKishan Sinha, Wenbin WangJian WangPeter A DowbenXiaoshan Xu*

Appl. Phys. Lett. 102202903 (2016)

5. On the structural origin of the single-ion magnetic anisotropy in LuFeO3

Shi Cao, Xiaozhe ZhangTula R PaudelKishan SinhaXiao WangXuanyuan JiangWenbin WangBrutsche StuartJian WangPhilip J. RyanJong-Woo Kim, Xuemei Cheng, Evgeny Y Tsymbal, Peter A Dowben and Xiaoshan Xu*

J. Phys.-Condens Mat. 28, 156001 (2016)

6. Direct observation of current induced conductive path in colossal electroresistance manganite thin films

Wengang Wei, Yinyan Zhu, Yu Bai, Hao Liu, Kai Du, Kai Zhang,Yunfang Kou, Jian Shao, Wenbin Wang, Denglu Hou, Shuai Dong, Lifeng Yin*, Jian Shen*

Phys. Rev. B 93, 03511 (2016)

Back to Top