当前位置: 首页 / 论文/论文清单/2020

2020

1. Nonmonotonic crossover in electronic phase separated manganite superlattices driven by the superlattice period

Yinyan Zhu, Biying Ye, Qiang Li, Hao Liu, Tian Miao, Lijun Wu, Lei Li, Linfang Lin, Yi Zhu, Zhe Zhang, Qian Shi, Yulong Yang, Kai Du, Yu Bai, Yang Yu, Hangwen Guo, Wenbin Wang, Xiaoshan Xu, Xiaoshan Wu, Zhicheng Zhong, Shuai Dong, Yimei Zhu, Elbio Dagotto*, Lifeng Yin*, and Jian Shen*

Phys. Rev. B 102, 235107 (2020)

2. Nonreciprocal Superconducting NbSe2 Antenna

Enze Zhang, Xian Xu, Yi-Chao Zou, Linfeng Ai, Xiang Dong, Ce Huang, Peng Liang, Shanshan Liu, Yuda Zhang, Zehao Jia, Xianyue Peng, Minhao Zhao, Yunkun Yang, Zihan Li, Hangwen Guo, Sarah Haigh, Naoto Nagaosa, Jian Shen, and Faxian Xiu* Nat. Commun. 11, 5634 (2020). 

3. Tuning the interfacial spin-orbit coupling with ferroelectricity

Mei Fang, Yanmei Wang, Hui Wang, Yusheng Hou, Eric Vetter, Yunfang Kou, Wenting Yang, Lifeng Yin, Zhu Xiao, Zhou Li, Lu Jiang, Ho Nyung Lee, Shufeng Zhang, Ruqian Wu, Xiaoshan Xu*, Dali Sun*, Jian Shen*

Nat. Commun. 11, 2627 (2020)

4. Direct Experimental Evidence of Physical Origin of Electronic Phase Separation in Manganites

Tian Miao , Lina Deng, Wenting Yang, Jinyang Ni, Changlin Zheng, Joanne Etheridge, Shasha Wang, Hao Liu, Hanxuan Lin, Yang Yu, Qian Shi, Peng Cai, Yinyan Zhu, Tieying Yang, Xingmin Zhang, Xingyu Gao, Chuanying Xi, Mingliang Tian, Xiaoshan Wu, Hongjun Xiang, Elbio Dagotto*, Lifeng Yin*, and Jian Shen*

PNAS 117, 7090 (2020)

5. Spatial confinement tuning of quenched disorder effects and enhanced magnetoresistance in manganite nanowires

Yu Yang, Li Qiang, Shi Qian, Zhu Yinyan, Lin Hanxuan, Liu Hao, Chen Hongyan, Miao Tian, Bai Yu, Wang Yanmei, Yang Wenting, Wang Wenbin, Guo Hangwen*, LiFeng Yin*, and Shen Jian*

SCI CHINA PHYS MECH 63, 237811 (2020)

6. Field-tuned magnetic structure and phase diagram of the honeycomb magnet YbCl3

Yiqing Hao, Hongliang Wo, Yimeng Gu, Xiaowen Zhang, Yang Zhao, Guangyong Xu, J. W. Lynn, Wenbin Wang*, and Jun Zhao*

SCI CHINA PHYS MECH 64, 237411 (2020)

7. Visualization of tunnel magnetoresistance effect in single manganite nanowires

Yang Yu, Wenjie Hu, Qiang Li, Qian Shi, Yinyan Zhu, Hanxuan Lin, Tian Miao, Yu Bai, Yanmei Wang, Wenting Yang, Wenbin Wang, Hangwen Guo*, Lifeng Yin*, and Jian Shen*

Chin. Phys. B (rapid commun) 29, 018501 (2020)

8. Visualizing quantum phenomena at complex oxide interfaces: An atomic view from scanning transmission electron microscopy

Hangwen Guo*, Mohammad Saghayezhian, Zhen Wang, Yimei Zhu, Jiandi Zhang & E.W. Plummer*

Front. Phys. 15, 13401 (2020)

Back to Top